Privacy verklaring


 

DUIKSCHOOL TORTUGA DIVERS VZW

Nieuwendorpe 19

8730 BEERNEM

Ondernemingsnummer (BE)0455.045.905

 

Email              bestuur@tortugadivers.be

 

Algemeen

Dit is de privacy verklaring van Duikschool Tortuga Divers VZW. Duikschool Tortuga Divers VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld. Duikschool Tortuga Divers VZW respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Duikschool Tortuga Divers VZW is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht.

 

Het doel en de rechtsgronden voor de verwerking van gegevens van leden

Duikschool Tortuga Divers VZW verwerkt de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van u ontvangt.

Door het meedelen van uw persoonlijke gegevens aan Duikschool Tortuga Divers VZW geeft u Duikschool Tortuga Divers VZW de toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken op de manier die beschreven wordt in deze privacy verklaring.

 • De gegevens worden persoonlijk en direct aan het lid opgevraagd en enkel mits toestemming verzameld.
 • De persoonsgegevens worden door Duikschool Tortuga Divers VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Duikschool Tortuga Divers (uitvoering overeenkomst).
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
 • Wettelijke verplichting ten behoeve van verzekeringsdoeleinden.
 • Wettelijke verplichting voor het bekomen van subsidiëring door de overheid.
 • Bijhouden van betalingshistoriek van lidmaatschap (administratief belang).

 

Uw persoonsgegevens worden door Duikschool Tortuga Divers VZW gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van documenten per post, per e-mail of SMS.

Duikschool Tortuga Divers VZW zal uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens

 • Geen lidmaatschap.
 • Geen toekenning van verzekering.
 • Geen toekenning van duikbrevetten.

 

Beveiliging en duur van opslag van de persoonsgegevens

De opslag van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Duikschool Tortuga Divers VZW bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 10 jaar.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. 
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. 
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uit-schrijfmogelijkheden in e-mails). 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

 • Omwille van administratieve, financiële en verzekeringsredenen worden de persoonsgegevens doorgegeven via VVW-link aan VVW VZW, Beatrijslaan 25, 2050 Antwerpen (0408 276 661).
 • De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor klanten-profiling.

 

U kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Dit doet u door een schriftelijk verzoek in die zin te sturen aan: Duikschool Tortuga Divers VZW, bestuur@tortugadivers.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be